antydlug.pl

biznes, finanse, ekonomia, praca

Biznes Praca

Spółki cywilne rodzaje – jakie można wskazać?

Spółki cywilne to specjalny rodzaj spółek, które są regulowane właśnie kodeksem cywilnym, obowiązującym w Polsce w obecnym brzmieniu od ponad 50 lat. Jakie mają spółki cywilne rodzaje i podstawowe zasady działania?

Ogólne zasady określone w kodeksie cywilnym

Spółka cywilna, jak sama nazwa wskazuje, jest regulowana przepisami prawa cywilnego. Ten rodzaj działalności powstaje na podstawie umowy spisanej pomiędzy wspólnikami, a ich głównym założeniem jest dążenie do identycznego celu gospodarczego. W umowie określa się między innymi wysokość wkładu każdego ze wspólników. Tymi ostatnimi mogą zostać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), a także osoby prawne. Każdy ze wspólników musi wnieść określony wkład – i wszystko odbywa się na drodze umownej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna z osób postanawia, że jej udziałem w spółce będzie nieruchomość – w takiej bowiem sytuacji kodeks cywilny obliguje wspólników do stworzenia aktu notarialnego przekazującego prawa do nieruchomości spółce. Jednocześnie, spółka cywilna po podpisaniu dokumentów nie staje się osobą prawną. To oznacza, że do odpowiedzialności (na przykład za długi) mogą zostać pociągnięci poszczególni wspólnicy w sposób solidarny – ale nigdy sama spółka. Co do zasady, w nazwie spółki powinny być ujęte nazwiska wszystkich jej wspólników. Imiona mogą być podane literowo bądź w ogóle pominięte, jednak nazwiska są obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.

Opodatkowanie spółki cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek odprowadzania podatku dochodowego z tytułu zysków otrzymanych w ramach swoich udziałów. Jednocześnie, spółka jako taka musi odprowadzać VAT i podatek akcyzowy. Jeśli chodzi o formę prowadzenia księgowości w spółce cywilnej, jest ona uzależniona od tego, jakie przychody ona odnotowuje. Jeśli przekroczy ona równowartość 2 milionów Euro, konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości w zgodzie z zasadami rachunkowości. Podobnie gdy tę kwotę przekroczą przychody wszystkich wspólników – również konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Bez względu na wysokość odnotowywanych przychodów, każdorazowo pełną księgowość muszą prowadzić spółki cywilne, w których co najmniej jednym ze wspólników jest osoba prawna. W pozostałych przypadkach (a więc gdy wszyscy wspólnicy to osoby fizyczne, a przychody nie przekroczyły wartości 2 milionów Euro) – wystarczające jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.